IR-News

AUSSENDERa.i.s. AG
Ansprechpartner: Dr. Hans Bendien
Tel.: +4930303660502
E-Mail: info@ais-ag.info
pta20151110042
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG

a.i.s. AG: Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß § 37v,w,x WpHG

Berlin (pta042/10.11.2015/21:54 UTC+1) - a.i.s. AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: QUARTER_REPORT 2015
Berichtszeitraum: 01.07.2015 - 30.09.2015
Internet-Veröffentlichung: ais-ag.info/index.php?page=42
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2015

(Ende)

Aussender: a.i.s. AG
Friedrichstr. 171
10117 Berlin
Deutschland
Ansprechpartner: Dr. Hans Bendien
Tel.: +4930303660502
E-Mail: info@ais-ag.info
Website: www.ais-ag.info
ISIN(s): DE0006492903 (Aktie)
Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
|
Top